Съюзен контролен съвет на САИ, избран на VIII ОС/10.02.2011

  1. Димитър Стефанов Цанев- председател
  2. Лиляна Гергова Андровска
  3. Веселин Акиванов